Мэдээ мэдээлэл

Онцгой амжилтын шагналаар Эдийн засаг-Бизнесийн тэнхмийн эрхлэгч Доктор(Ph.D) С.Цолмон шагнагдлаа.

 
Picture of Ганзориг Ө
Онцгой амжилтын шагналаар Эдийн засаг-Бизнесийн тэнхмийн эрхлэгч Доктор(Ph.D) С.Цолмон шагнагдлаа.
by Ганзориг Ө - Sunday, 18 March 2018, 12:56 PM
 
Tsolmon

Алтан унжлагат хэмээх Гал тахиа жилийн босгон дээр Мандах их  сургуулийн Онцгой амжилтын шагналаар Эдийн засаг-Бизнесийн тэнхмийн эрхлэгч Доктор(Ph.D) С.Цолмон шагнагдлаа.

Доктор(Ph.D) С.Цолмон нь Улсын болон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд удаа дараа амжилттай оролцсон байна.

Монголын эдийн засагчдын 2016 онд хийсэн шилдэг 5 судалгааны ажлыг Монголын Эдийн Засгийн Холбооноос шалгаруулсан ба тус уралдаанд "Статистик шинжилгээний зарим арга зүйд тулгуурлан компанийн дампуурлыг урьдчилан таамаглах загвар боловсруулах нь" сэдэвт судалгааны ажил нь шилдэг 5-д шалгарсанаас гадна 2016 онд дараах амжилтуудыг гаргажээ. Үүнд:

 

1. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүд.

 

Зохион

байгуулсан

ОУЭШ-ний хурлын хэр

Илтгэлийн сэдэв

Тайлбар

1

Institute of

Mathematics,

NUM

The 10th International Conference on Optimization: Techniques and Applications

Bankruptcy prediction models: artificial neural networks versus discriminant analysiy and logit model

1987 оноос хойш 3 жилд нэг удаа болдог математикчидын тус хурал нь 2016 онд анх удаагаа Монгол улсад зохиогдсан. АНУ, Герман, Япон, Австрали, БНХАУ зэрэг 20 гаруй орны 200 орчим судлаачдын 110 илтгэл хэлэлцсэн байна. 2016.7.23-26.

2

 

Tsinghua

University

The 7th China International Conference on Insurance and Risk Management

Corporate Bankruptcy Prediction Models for Mongolian Companies

7 дахь удаагаа зохион БНХАУ-д зохион байгуулагдсан тус хуралд БНХАУ, АНУ, Япон, Канад, Герман зэрэг 20 гаруй орны 140 орчим судлаадчын 84 шгггэл хэлэлцсэн байна. 2016.7.27-30.

3

БЭСТ-ын

консерциум,

Монгол

банк

Шинэ нохцөл дэх эдийн засгийн бодлого: Онол ба бодлого

Зүүн омнөд азийн улс орнуудын глобал системийн эрсдэлийн үнэлэх нь

ОХУ, Япон, Солонгос Монгол банк, МУИС, ШУТИС зэрэг улс, байгууллагуудын нийт 23 илтгэл хэлэлцсэн.2016.6.10.

4

Royal

Academy

The changing face of 21 th century Mongolia: An interdisciplin international cymposium II

Монгол улсын гадаад худалдааны потенциал хэмжээг Гравитацын , загвараар үнэлэх нь

Тус хурал нь 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан богөөд Герман Монголын хамтарсан сургууль, МУИС, СЭЗИС, ХҮИС зэрэг сургуулиудын нийт 27 илтгэл хэлэлцсэн. 2016.1.22.

5

ХААИС,

ММНБИ

Тоггвортой хогжилд НББ-ийн үүрэг, оролцоо

Компанийн дампуурлыг таамаглах загваруудын харьцуулсан судалгаа

Тус хуралд Хятад, Орос, Латив, Солонгос зэрэг оруудын нийт 30 гаруй судлаачид оролцож илтгэлээ хэлэлцүүлсэн байна.2016.5.14.

     2. Улсын хэмжээний Эрдэм шинжилгээний хуралд удирдсан оюутны илтгэлүүд

ЭШБХ-ын нэр

Байр

Сэдэв

Тайлбар

1

Голомт банк

I байр

Зүүн өмнөд азийн глобал системийн эрсдэлийг үнэлэх нь

Урьд өмнө нь зөвхөн МУИС, СЭЗИС- ийн оюутнууд 1-р байр эзэлдэг байсан. Нийт 173 оюутны 109 бүтээл ирснээс урьдчилсан хамгаалалтанд 41 оюутны 34 илтгэл шалгаран 2016.05.06-нд илтгэл хэлэлцүүлсэн.

2

Мэргэшсэн

Нягтлан

Бодогчдийн

Институт

I байр

Аудитыи салбарын өрсөлдөөний бүтэц ба аудитын байгууллагын эрсдэл хүлээх чадварыг үнэлэх загвар

Тус эрдэм шинжилгээний бага хуралд МУИС, СЭЗИС, Мандах бүртгэл зэрэг нийт 5 сургуулийн 12 оюутан 10 илтгэлээр оролцсон байна.

 

Рояль академи “Манлайлал- Орчин үе”

II

байр

Монгол улсын банкны салбарын санхүүгийн тогтвортой байдлын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

МУИС,Улаанбаатар их сургууль, ШУТИС, Мандах бүртгэл, ХААИС, МУБИС, Их засаг ОУИС, Чингис Соосэ ОУХС, Үндэсний эдийн засгийн сургууль зэрэг томоохон их сургууль оролцсон ба 36 оюутан, 25 гадаад болон монгол багш нар оролцлоо.

4

Рояль академи “Манлайлал- Орчин үе”

III

байр

Зүүн өмнөд азийн глобал системийн эрсдэлийг үнэлэх нь

 

 

 3. Олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтлүүлсэн өгүүлэлүүд

  • ОХУ-ын Baikal Research ОУЭШ-мий сэггүүлд “Возможность Выявления мошенничества в финансовой огчетности” сэдэвт өгүүлэл нийтлүүлсэн. № 4/2016 ISNN 2411-6262. Vol. 6, nо.4. эх сүрвалж: http://elibrary.ru/item.asp?id=23790086
  • ОХУ-ын “Символ Науки” ОУЭШ-ний сэтгүүлд “Проблемы моделирования рисков банкротсва ь условиях Монголии” сэдэвг fгүүлэл нийтлүүлсэн. №5/2016 ISSN 2410- 700Х. Эх сурвалж: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-modelirovaniya-riskov-bankrotsva-v-usloviyah-mongolii

4. Оролцсон үндэсний хэмжээний төсөл, хөтөлбөр

  • Дэлхийн банкны олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны хүрээнд хийгдэж буй “Эрдэс баялгийн орлогын хуваарилалтын судалгаа шинжилгээний арга хэрэгсэл, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох” төсөл. Захиалагч байгууллага: Сангийн Яам, Дэлхийн Банк.
  • Монгол улсын шудрага өрсөлдөөний орчинг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд хийгдэж буй “Монополийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт зохицуулалт, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох” зөвлөх үйлчилгээ. 3ахиалагч байгууллага: Легал Полиси, ШӨХТГ, ЖАЙКА

 

Эрдэм, судлалын ажлаараа нийт багш нараа тэргүүлсэн Доктор С.Цолмонд улам өндөр амжилтыг хүсье.

Сургуулийн захиргаа